gallery1

"Nowe umiejętności językowe - oknem na świat!" - bezpłatne szkolenie z języka angielskiego to projekt realizowany przez firmę Łukaszuk Andrzej Proword, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

Szkolenie, jeśli znajdzie się 12 -sto osobowa grupa chętnych, będzie trwało 120 godzin i będzie realizowane na poziomie A1/A2/B1 lub B2 (lub innym w przypadku zdiagnozowania u kandydatów innych potrzeb szkoleniowych). Poziom szkolenia zostanie dostosowany do poziomu grupy po przeprowadzeniu diagnozy językowej. Szkolenie zakończy się certyfikowanym egzaminem TELC.

Aby wziąć udział w szkoleniu kandydat musi spełniać następujące kryteria:

- w chwili przystąpienia do projektu mieć 18-49 lat i posiadać wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne czyli maksymalnie średnie (do poziomu ISCED 3 włącznie) lub w chwili przystąpienia do projektu mieć 50 lat i więcej bez względu na poziom wykształcenia,

- uczyć się, pracować lub zamieszkiwać w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego,

W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące. Projekt jest dostępny również dla osób z niepełnosprawnościami.

Chcielibyśmy podkreślić raz jeszcze, że uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w szkoleniu. Zapewniamy materiały dydaktyczne oraz wykwalifikowaną kadrę lektorów

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 446323021 lub osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej.