Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 roku ( wtorek ) o godz. 9:30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja o działaniach podjętych przez GOPS w Drużbicach na rzecz osób/rodzin dysfunkcyjnych lub niewydolnych wychowawczo w okresie zimy 2017/2018 r.
  3. Informacja o realizacji rządowego Programu „Rodzina 500+”.
  4. Omówienie projektu uchwały będącego przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  5. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Bogusława Kokocińska