Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku /środa/ o godz. 9.30 w Szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • stanowiska Rady Gminy Drużbice w sprawie strzelnicy w miejscowości Brzezie,
  • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2018 roku,
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2018 roku,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024,
  • zmiany w budżecie na 2017 rok,
  • w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał za I półrocze 2017 roku.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drużbice w roku szkolnym 2016/2017.
 7. Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.