Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku /poniedziałek/ o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 3. Opracowanie stanowiska w sprawie strzelnicy w miejscowości Brzezie.
 4. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy:
  • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2018 roku,
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2018 roku,
  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024,
  • w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał za I półrocze 2017 roku.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tomasz Głowacki