Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 22 marca 2017 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany organizacji Filii Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach z siedzibą w Suchcicach.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  4. Zaopiniowanie projekty w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice.
  5. Analiza gminnego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych.
  6. Informacja i analiza planowanego przeznaczenia budynku gminnego w Suchcicach.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Sylwia Stelmach