Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 16 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice za rok 2016.
  3. Sprawa lokalu zastępczego – komisja wyjazdowa.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Bogusława Kokocińska