Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXIV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. /piątek/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej Drużbice – Kolonia 122A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe,
  • zmiany organizacji Filii Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach z siedzibą w Suchcicach,
  • ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice,
  • stanowiska dotyczącego szkód wyrządzonych przez bobry,
  • określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok,
  • uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Drużbice,
  • zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania,
  • przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2017 roku,
  • zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbice,
  • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  • zmian w WPF na lata 2017 – 2024,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał za II półrocze 2016 roku.
 6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.