Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77 A.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2017 roku.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
  5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Tomasz Głowacki