Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2017 r. /piątek/ o godz. 9.30 w szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Drużbice i zatwierdzenia Planów Pracy Komisji na 2017 rok,
  • wstępnego określenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Drużbice,
  • zmiany Programu Współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2017 roku,
  • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
 5. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.