Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77 A.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  3. Spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich działających na terenie Gminy w związku z ilością zwiększenia odstrzału zwierzyny łownej, zatwierdzanej w Planie Łowieckim.
  4. Opracowanie stanowiska dot. szkód wyrządzanych przez bobry.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Drużbice.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tomasz Głowacki