Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 roku o godz. 8.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja z działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy Drużbice oraz konkursów na realizację zadań planowanych na rok 2017.
  3. Informacja projektu budżetu Gminy w działach oświata i kultura.
  4. Analiza funkcjonowania placówek oświatowych w Gminie Drużbice związku z reformą edukacji- spotkanie z dyrektorami.
  5. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2016 oraz planu pracy komisji w 2017 roku.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Sylwia Stelmach