Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. /poniedziałek/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na rok 2017,
  • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drużbice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2017 roku,
  • organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Drużbice,
  • zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik ,
  • zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
  • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Drużbice o 3 miesiące,
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2017 roku,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2023,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok,
  • wynagrodzenia Wójta Gminy Drużbice.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał za I półrocze 2016 roku.
 6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.