Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 roku o godz. 13.00 w Świetlicy Wiejskiej Drużbice Kolonia 122A.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na rok 2017.
  3. Ustalenie planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia na 2017 rok.
  4. Sprawa lokalu zastępczego.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
  7. Przewodnicząca Komisji
    Bogusława Kokocińska