Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. /piątek/ o godz. 9.30 w szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2023,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok,
 • w sprawie nadania statutu sołectwu Podstoła,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Brzezie,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Bukowie Dolne,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Bukowie Górne,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Chynów,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Drużbice,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Drużbice – Kolonia,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Głupice,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Gręboszów,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Hucisko,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Józefów,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Kazimierzów,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Kącik,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Kobyłki,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Łęczyca,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Patok,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Rasy,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Rawicz,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Rożniatowice,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Skrajne,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Stefanów,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Stoki,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Suchcice,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Teofilów,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Teresin,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Wadlew,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Wdowin,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Wdowin – Kolonia,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Wola Rożniatowska,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Zabiełłów,
 • w sprawie zmiany statutu sołectwa Zwierzyniec.

5. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje Radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej : art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579)