Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Socjalnej, które odbędzie się w dniu 28 września 2016 roku (środa) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. w części dot. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.
  3. Informacja z realizacji świadczeń pomocy społecznej za I półrocze 2016 r. w części dot. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach oraz świadczenia 500+.
  4. Informacja dot. wydatkowania środków finansowych na realizację "Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Drużbice" w roku 2016.
  5. Mieszkanie chronione dla ewentualnej ofiary handlu ludźmi lub cudzoziemców.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Bogusława Kokocińska