Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XVIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2016 r. /wtorek/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji Finansowo-Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  • w sprawie zmiany uchwały określającej w drodze regulaminu wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice, dodatków do wynagrodzenia,
  • w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drużbice oraz zagospodarowania tych odpadów,
  • w sprawie stanowiska Rady Gminy w Drużbicach wyrażającego sprzeciw wobec inwestycji pn. „Segregacja odpadów inne niż niebezpieczne”, w miejscowości Drużbice,
  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2023,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok,
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 5. Analiza dotycząca przyszłości oświaty na terenie Gminy Drużbice w świetle możliwości wprowadzenia nowego systemu, rządowych propozycji dot. szkoły powszechnej (likwidacja gimnazjów).
 6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.