Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. /piątek/ o godz. 9.30 w Budynku po szkole w Suchcicach.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Złożenia ślubowania przez radnego Pan Piotra Antoniego Kociołka.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie (darowiznę) przez Gminę Drużbice nieruchomości z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, oznaczonej nr ewid. 126/5 obręb 23 Stoki,
  • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drużbice,
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w miejscowości Suchcice,
  • w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 236 obręb Wdowin stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Drużbice,
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w miejscowości Drużbice – Kolonia,
  • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drużbice oraz zagospodarowania tych odpadów,
  • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice,
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2023,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2016 rok,
  • w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Drużbice,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Brzezie,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Bukowie Dolne,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Bukowie Górne,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Chynów,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Drużbice,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Drużbice – Kolonia,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Głupice,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Gręboszów,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Hucisko,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Józefów,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Kazimierzów,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Kącik,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Kobyłki,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Łęczyca,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Patok,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Rasy,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Rawicz,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Rożniatowice,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Skrajne,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Stefanów,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Stoki,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Suchcice,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Teofilów,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Teresin,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Wadlew,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Wdowin,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Wdowin – Kolonia,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Wola Rożniatowska,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Zabiełłów,
  • w sprawie nadania statutu sołectwu Zwierzyniec.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał za II półrocze 2015 roku.
 7. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.