Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 roku, o godz. 12.00 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Analiza i zaopiniowanie planu pracy KFGRiOŚ na 2024 rok.
  5. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
  • w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drużbice,
  • w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drużbice,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata,
  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2024 roku,

      6. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmiany WPF na lata 2024-2033 oraz zmiany budżetu Gminy na 2024 rok.

      7. Sprawy różne.

      8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).