Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Drużbice i zatwierdzenia Planów Pracy Komisji na 2024 rok.

Projekt uchwały

   b) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2024 dla Gminy Drużbice,

Projekt uchwały

   c) ustanowienia Programu osłonowego p.n. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Drużbice,

Projekt uchwały

   d) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drużbice,

Projekt uchwały

   e) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drużbice,

Projekt uchwały

   f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata,

Projekt uchwały

   g) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2024 roku,

Projekt uchwały

   h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2024 – 2032,

Projekt uchwały

   i) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2024 rok,

Projekt uchwały

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).