Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  • 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
  • 3. Analiza i zaopiniowanie projektu w sprawie ustanowienia Programu osłonowego p.n. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Drużbice, będącej przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy
  • 4. Sprawy różne
  • 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal