Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LVIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na lata 2024 - 2025.

Projekt uchwały

   b) przystąpienia przez Gminę Drużbice do realizacji Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Projekt uchwały

   c) przystąpienia przez Gminę Drużbice do realizacji Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Projekt uchwały

   d) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Suchcice.

Projekt uchwały

   e) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2024-2033,

Projekt uchwały

   f) uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2024 rok,

Projekt uchwały

   g) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice,

Projekt uchwały

   h) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie, gmina Drużbice,

Projekt uchwały

   i) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gmina Drużbice,

Projekt uchwały

   j) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gmina Drużbice,

Projekt uchwały

   k) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gmina Drużbice,

Projekt uchwały

   l) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gmina Drużbice,

Projekt uchwały

   ł) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice,

Projekt uchwały

   m) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, gmina Drużbice.

Projekt uchwały

   n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023 – 2031,

Projekt uchwały

   o) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok.

Projekt uchwały

   p) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok.

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).