Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) na wniosek Wójta Gminy Drużbice, zwołuję LVII Sesję Rady Gminy na dzień 15 grudnia 2023 roku, która odbędzie się w trybie nadzwyczajnym o godz. 8.30 w świetlicy wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 141.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

        a) zmieniająca uchwałę Nr LVI/483/2023 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały

3. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).