Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  • 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
  • 3. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał:

• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na lata 2024-2025.

• w sprawie przystąpienia przez Gminę Drużbice do realizacji Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024

• w sprawie przystąpienia przez Gminę Drużbice do realizacji Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  • 4. Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2023 r. w części dot. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.
  • 5. Prace przygotowawcze do projektu budżetu na rok 2024 w części dotyczącej działalności GOPS w Drużbicach.
  • 6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2024 rok.
  • 7. Sprawy różne
  • 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal