Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 19 października 2023 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

    • 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    • 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
    • 3. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na Sesji Rady Gminy w sprawie:

• ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole” na lata 2024-2028

• podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

• określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

  • 4. Sprawy różne
  • 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal