Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 24 października 2023 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2024 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie

Projekt uchwały

   b) określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,

Projekt uchwały

   c) ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole” na lata 2024-2028

Projekt uchwały

   d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Projekt uchwały

   e) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Projekt uchwały

  f) rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Gminnej Straży Energetycznej

Projekt uchwały

  g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023 – 2031.

Projekt uchwały

  h) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok.

Projekt uchwały

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami..

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).