Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LIV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 12 września 2023 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wręczenie stypendium edukacyjnego za szczególne osiągnięcia dla uczniów.

3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Łódzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, dotyczącą uchwały nr XLVIII/422/2023 Rady Gminy Drużbice z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie stanowiska dot. nabycia „za symboliczną złotówkę” na rzecz Gminy Drużbice prawa własności odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stoki,

Projekt uchwały

   b) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Drużbicach,

Projekt uchwały

   c) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drużbice,

Projekt uchwały

   d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023 – 2031,

Projekt uchwały

   e) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok.

Projekt uchwały

4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).