Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 11 września 2023 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  • 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
  • 3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
  • 4. Sprawy różne
  • 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal