Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 roku, o godz. 13.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołów z poprzednich posiedzeń.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w m. Brzezie.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stanowiska, dotyczącego nabycia za „symboliczna złotówkę” na rzecz Gminy Drużbice prawa własności odcinka sieci wodociągowej w m. Rasy,
  6. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie na 2023 rok oraz WPF na lata 2023-2031.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).