Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. /wtorek/ o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wadlewie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołów z poprzednich sesji

4. Debata i rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy za 2022 rok

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) udzielenia Wójtowi Gminy Drużbice wotum zaufania,

Projekt uchwały

   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2022 rok.

Projekt uchwały

   c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Projekt uchwały

   d) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/273/2021 Rady Gminy Drużbice z dnia 16 września 2021 roku dotyczącej utworzenia Gminnego Żłobka w Drużbicach oraz nadania statutu.

Projekt uchwały

   e) uchwalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej

Projekt uchwały

   f) stanowiska, dotyczącego nabycia za „symboliczna złotówkę” na rzecz Gminy Drużbice prawa własności odcinka sieci wodociągowej w m. Rasy,

Projekt uchwały

  g) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o zmianę rodzaju urzędowych nazw miejscowości w gminie Drużbice.

Projekt uchwały

  h) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w m. Brzezie.

Projekt uchwały

  i) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

Projekt uchwały

  j) miany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023 - 2031.

Projekt uchwały

  k) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok.

Projekt uchwały

6. Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Drużbice za rok 2022.

OZPS za 2022.pdf

7. Raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dl Gminy Drużbice za rok 2022.

Raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dl Gminy Drużbice za rok 2022.

8. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

9. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

10. Wnioski i oświadczenia.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).