Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2023 roku o godz. 8.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza sprawozdania finansowego za 2022.
  3. Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Józef Bartkiewicz