Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 31 maja 2022 roku, o godz. 13.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołów z poprzednich posiedzeń.
  4. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmian budżetu Gminy na 2022 rok oraz WPF na lata 2022-2031, będących przedmiotem obrad na Sesji Rady Gminy.
  5. Analiza sprawozdania Wójta Gminy Drużbice z wykonania budżetu za rok 2021.
  6. Analiza zagadnień dot. przebudowy drogi w m. Zabiełłów – Podstoła.
  7. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).