Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 15.30 w Świetlicy Wiejskiej w Hucisku

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Debata i rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy za 2021 rok.

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) udzielenia Wójtowi Gminy Drużbice wotum zaufania,,

Projekt uchwały

   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2021 rok.,

Projekt uchwały

   c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.,

Projekt uchwały

   d) udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu,

Projekt uchwały

   e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2022 – 2031.

Projekt uchwały

   f) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2022 rok.

Projekt uchwały

6. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

7. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

8. Wnioski i oświadczenia.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).