Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXVIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 15.30 w sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/265/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

Projekt uchwały

   b) przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2022 roku,

Projekt uchwały

   c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Rawicz, gm. Drużbice na okres dłuższy niż 3 lata,

Projekt uchwały

   d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata,

Projekt uchwały

   e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na lata 2022-2023,

Projekt uchwały

  f) rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach,
  g) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Drużbice,
   h) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/248/2021 Rady Gminy Drużbice dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

Projekt uchwały

   i) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Drużbice,

Projekt uchwały

   j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2022 – 2031,

Projekt uchwały

   k) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2022 rok,

Projekt uchwały

   l) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2022 rok.

Projekt uchwały

5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za 2021 rok.

6. Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Drużbice za rok 2021.

7. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

8. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

9. Wnioski i oświadczenia.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).