Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w Sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
  3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na 2022 rok.
  4. Sprawy różne
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności maseczki, dezynfekcja oraz dystans.

Bardzo proszę o zapoznanie się z przesłanymi materiałami i wniesienie ewentualnych uwag oraz zmian do Biura Rady

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal