Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXIV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. /środa/ o godz. 11.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) uchwalenia Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na 2022 rok.
   b) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Drużbice,
   c) określenia zasad i trybu finansowania usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz typu Big Bag z terenu Gminy Drużbice.
   d) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2022-2031,
   e) uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2022 rok,
   f) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice,
   g) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie, gmina Drużbice,
   h) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej, w Drużbicach gmina Drużbice,
   i) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gmina Drużbice,
   j) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gmina Drużbice,
   k) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej, w Rożniatowicach gmina Drużbice,
   l) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice,
   m) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej, w Wadlewie gmina Drużbice.
   n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2021 – 2030,
   o) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok.

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).