Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 roku o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie oświaty, kultury i porządku publicznego, będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  4. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drużbice w roku szkolnym 2020/2021.
  5. Analiza i zaopiniowanie planu pracy KOKiPP na 2022 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski