Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) na wniosek Wójta Gminy Drużbice, zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy, w trybie nadzwyczajnym, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w Suchcicach

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

      a) a) zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Gminnego Żłobka w Drużbicach oraz nadania statutu,
      b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2021 – 2030,
      c) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok,

3. Zamknięcie sesji.

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).