Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. /czwartek/ o godz. 10.30 w sali OSP w Drużbicach

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. a)ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Drużbice na rok szkolny 2021/2022,
 2. b)przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Drużbice,
 3. c)utworzenia Gminnego Żłobka w Drużbicach oraz nadania statutu,
 4. d)przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do współpracy z Gminą Czarnocin, Gminą Gorzkowice, Gminą Grabica, Gminą Moszczenica, Gminą Rozprza, Gminą Sulejów, Gminą Wola Krzysztoporska, Gminą Wolbórz, Gminą Bełchatów, Miastem Bełchatów, Gminą Drużbice, Gminą Kleszczów, Gminą Kluki, Gminą Szczerców, Gminą Zelów, Gminą Radomsko, Miastem Radomsko, Gminą Dobryszyce, Gminą Gidle, Gminą Gomunice, Gminą Kamieńsk, Gminą Kobiele Wielkie, Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027,
 5. e)uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Drużbice
 6. f)zmiany Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Drużbice na lata 2021-2025.,
 7. g)ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drużbice,
 8. h)zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2021 – 2030.
 9. i)zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok.
 10. j)dotacji dla OSP Drużbice ,
 11. k)oświadczenia dotyczącego wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do kontynuacji procedury dotyczącej zmiany urzędowej nazwy miejscowości Drużbice – Kolonia na Drużbice.

6. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

7. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

8. Wnioski i oświadczenia.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).