Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) na wniosek Wójta Gminy Drużbice, zwołuję XXX Sesję Rady Gminy na dzień 30 września 2021 roku, która odbędzie się w trybie nadzwyczajnym o godz. 13.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

    1. a) rozwiązania doraźnej komisji ds. łączenia i podziału jednostek pomocniczych w gminie Drużbice,
    2. b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia tej opłaty,
    3. c) czasowego wyłączenia z użytku PSZOK,
    4. d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2021 – 2030,
    5. e) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok.

3. Zamknięcie sesji.

 

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).