Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 16 września 2021 roku, o godz. 8.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drużbice na lata 2021-2030 oraz zmian budżetu gminy na rok 2021, będących przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  5. Analiza spraw (stawki opłaty) dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).