Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2021 roku ( środa ) o godz. 10:00 w salce OSP w Drużbicach 27.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
  3. Informacja o realizacji rządowego Programu „Rodzina 500+”, „ Dobry start 300 zł”, Karta Dużej Rodziny.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drużbice na lata 2021-2025
  5. Informacja o sposobie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: autyzm, zespół Aspergera, dyslekcja.
  6. a) Ile jest dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: autyzm, zespół Aspergera, dyslekcja. b) Jak jest realizowany obowiązek szkolny względem tych dzieci w czasie trwania pandemii.
  7. Sprawy różne
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal