Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 roku, o godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Zatwierdzenie Planu Pacy Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2021 rok.
  5. Analiza i omówienie spraw w zakresie proponowanych zmian do budżetu gminy na 2021 rok.
  6. Zaopiniowanie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2021 roku.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).