Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wadlewie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. uchwalenia Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na 2021 rok.
  2. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
  4. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  5. przyjęcia Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drużbice na lata 2021-2025.
  6. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Drużbice.
  7. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2021-2030
  8. uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok.
  9. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice,
  10. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie, gmina Drużbice,
  11. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej, w Drużbicach gmina Drużbice,
  12. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gmina Drużbice,
  13. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gmina Drużbice,
  14. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej, w Rożniatowicach gmina Drużbice
  15. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice
  16. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej, w Wadlewie gmina Drużbice.
  17. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020 – 2029.
  18. zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok
  19. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Gminy Drużbice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).