Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 roku, o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza spraw i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmian związanych z budżetem Gminy na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029, będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  4. Analiza projektów uchwał dotyczących przyjęcia autopoprawki projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2021 – 2030 oraz przyjęcia autopoprawki projektu budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok, będących przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  5. Analiza wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ewentualnego zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem odpadów – kontynuacja w związku przetargiem.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).