Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 roku /wtorek/ o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja o działalności Gminnej Instytucji Kultury w 2020 roku.
  4. Informacja dotycząca przemocy w Rodzinie w szczególności, czy istnieją potrzeby interwencji w celu założenia niebieskiej karty oraz z skorzystania z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  5. Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku w części dot. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.
  6. Informacja dot. wydatkowania środków finansowych na realizację, Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani dla Gminy Drużbice w 2020 rok.
  7. Zaopiniowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2021 rok.
  8. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia na 2021 rok.
  9. Sprawy różne
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal