Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 16 marca 2020 roku ( poniedziałek ) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
  3. Informacja o działaniach podjętych przez GOPS w Drużbicach na rzecz osób i rodzin dysfunkcyjnych lub niewydolnych wychowawczo w okresie 2019/2020.
  4. Informacja o rządowym programie 500+, „Dobry strat 300+”, Karta Dużej Rodziny.
  5. Informacja o podjętych działaniach nt. Profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej.
  6. Informacja o sposobie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: autyzm, zespół Aspergera, dysfunkcja.
  7. Sprawy różne
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal