Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje, w trybie nadzwyczajnym, XV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. /piątek/ o godz. 11.00 w hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. przekazania skargi według właściwości,
  2. zmiany uchwały Nr XV/129/2020 Rady Gminy Drużbice z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Drużbice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem.
  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020 – 2029.
  4. zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).