Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 5 marca 2020 roku o godz. 15.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza przepisów dotyczących instytucji Skargi, Wniosku i Petycji jako przedmiotu działania Komisji na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 zpóźn.zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 zpóźn.zm.) oraz Statutu Gminy Drużbice Uchwała Nr XXXVII/388/2018 z dnia 5 września 2018 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2018 roku poz. 4816) zmieniony Uchwałą Nr XXXVIII/400/2018 z dnia15 października 2018 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 23 października 2018 roku poz.5534) , Rozpatrzenie i wydanie opinii nt. skarg wniosków i petycji, które zostały przekazane do Komisji przez Przewodniczącą Rady Gminy ;
  3. Rozpatrzenie skargi z dnia 17 lutego 2020 roku.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jacek Walczyk