Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. /środa/ o godz. 12.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/104/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Drużbice na rok szkolny 2019/2020;
  2. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2020 dla Gminy Drużbice;
  3. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
  4. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Drużbice i zatwierdzenia Planów Pracy Komisji na 2020 rok;
  5. w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Drużbice;
  6. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Drużbice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem;
  7. w sprawie zniesienia pomnika przyrody;
  8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezie;
  9. zmieniająca uchwałę Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drużbice;
  10. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2020 roku;
  11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 E w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 485 do miejscowości Kobyłki - opracowanie dokumentacji”
  12. zmieniająca Uchwałę Nr V/38/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  13. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020 – 2029.
  14. uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok.

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).