Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza spraw i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmian związanych z budżetem Gminy na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej, będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  4. Analiza spraw i zaopiniowanie projektów uchwał związanych z rolnictwem i ochroną środowiska w zakresie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezie oznaczonej numerem ewidencyjnym 91/4, obręb geodezyjny Brzezie, o powierzchni 0,7898 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/00021624/5 oraz określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2020 roku.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).